Test slovesá

#1. Ktorá skupina slovies obsahuje sloveso nepatriace do radu?

#2. Ktorá skupina slovies obsahuje sloveso nepatriace do radu?

#3. V ktorej vete je sloveso mať plnovýznamové?

#4. V ktorej vete je sloveso byť plnovýznamové?

#5. Ktorá skupina slovies obsahuje sloveso nepatriace do radu?

#6. Vo vete: Obed je pripravený. Slovo pripravený predstavuje tento slovesný tvar...

#7. V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie slovesa vety: "Žiaci sa s nadšením zapájali do aktivít."

#8. Ktorá z týchto viet obsahuje sloveso v trpnom rode?

#9. V ktorej z týchto viet nie je sloveso v rozkazovacom spôsobe?

#10. V ktorej z týchto viet nie je sloveso v prítomnom čase?

Hotovo
2.8/5 - (428 votes)