Administratívny

Používa sa v úradnej komunikácii, má čisto oficiálny a verejný charakter. Vyskytuje sa len v písomnej podobe. Texty administratívneho štýlu sa píšu podľa stanovenej schémy, predpísanej podobe.

Znaky administratívneho štýlu:

–          verejnosť a oficiálnosť

–          písomnosť a neprítomnosť adresáta

–          objektívnosť, neosobnosť vo vyjadrovaní

–          presne stanovená forma, schematickosť

–          spisovné slová, terminologické pomenovania, kancelarizmy, skratky a značky

Žánre administratívneho štýlu: žiadosť, štruktúrovaný životopis, zmluva, protokol, zápisnica, rozsudok, vyhláška …