Častice

Častice

– neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú  osobný postoj hovoriaceho
k vete alebo jej časti. Nemajú gramatické kategórie.

rozdelenie častíc podľa funkcie vo vete:

a.) uvádzacie – stoja na začiatku vety, uvádzajú vetu, často
nadväzujú na situáciu v predchádzajúcom texte uvádzajú novú výpoveď,
pripájajú ju

– pripájacie – i, ale, a, veru, no …
– alebo pobádajú k výpovedi

– pobádacie – však, ale, potom, nech,
bodaj, nuž …

b.) vytyčovacie (vysvetľovacie, hodnotiace, zdôrazňovacie) – nadväzujú
na kontext, vyjadrujú sa k obsahu vety, vyzdvihujú – vytyčujú, zdôrazňujú
nasledujúce slovo, hodnotia a vysvetľujú obsah povedaného. Tie častice,
ktoré hodnotia povedané alebo bližšie vysvetľujú povedané sa oddeľujú od vety
čiarkou. (pravdupovediac, chvalabohu,
bohužiaľ…)

Cvičenie na neohybné slovné druhy