Vety a súvetia

Veta  je základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a intonačne uzavretá, napr. Naša mama varí. Prší? Áno.

druhy viet:
vety podľa obsahu:
a.) oznamovacia – obsahuje oznam. Na konci vety píšeme bodku. napr. Ráno idem do školy.
b.) opytovacia – obsahuje otázku, na niečo sa pýtame alebo zisťujeme. Na konci vety píšeme otáznik. napr. Pôjdeš dnes so mnou do obchodu?
c.) rozkazovacia – obsahuje rozkaz, napr. Posaď sa! alebo zákaz, napr. Nekrič! Na konci píšeme výkričník.
d.) želacia – obsahuje želanie, aby sa niečo stalo, napr. Bodaj by bolo pekne.  alebo nestalo, napr. Nech sa ti nič nestane! Na konci píšeme výkričník alebo bodku.
e.) zvolacia – obsahuje citové pohnutie (strach, radosť atď.). Na konci zvyčajne píšeme výkričník. napr. Úžasné!

 

vety podľa členitosti:

a.) jednoduchá vetaje taká veta, ktorá má iba jeden prisudzovací sklad, teda jedno spojenie podmetu a prísudku
b.) zložená veta – súvetie:
jednoduché súvetie – obsahuje dva prisudzovacie sklady, napr. Jano sadol do auta a odišiel.
zložené súvetie – obsahuj viac ako dva prisudzovacie sklady, napr. Mama vedela, že príde, lebo mu verila.

Cvičenie na vety a súvetia