LYRIKA, LYRICKÉ ŽÁNRE

Reflexívna lyrika

V reflexívnej lyrike sa autor zameriava na svoje vnútro, rozmýšľa nad svojimi problémami, rozoberá to, čo ho trápi, čo sa to bezprostredne dotýka. Jeho pocity a nálady sú odrazom len jeho vnútorného rozpoloženia.

Príklad:

Janko Kráľ: Orol

Spoločenská lyrika

V spoločenskej lyrike je vyjadrenie autora odrazom spoločenských, politických či ekonomických príčin. Autorove nálady a pocity vychádzajú z určitej spoločenskej situácie (útlak, revolúcia, vojna…)

Príklad:

 

Janko Kráľ: Duma bratislavská

Andrej Sládkovič: Nehaňte ľud môj

Samo Chalupka: Kráľohoľská

Samo Chalupka: Mor ho!

Janko Matúška: Nad Tatrou sa blýska

Ivan Krasko: Otcova roľa

Ján Kostra: Každý deň

Mikuláš Šprinc: Nezhasínajte hviezdy

Óda je oslavná báseň. Oslavuje nejakú osobu, predmet, vlasť či vlastnosť alebo určitú životnú udalosť.

Príklad:

Ján Hollý: Na umku, Na tatranskú umku

Friedrich Schiller: Na radosť

Adam Mickiewicz: Óda na mladosť

Ján Botto: K mladosti

Mikuláš Kovač: The Descent of Man

Hymna je druhom ódy, chválospev, jej úlohou je niečo velebiť, chváliť. Má charakter symbolu. Napr. štátna hymna, študentská hymna

Sonet, znelka je lyrická báseň s presne stanovenou štruktúrou: 14 veršov, dve štvorveršové a dve trojveršové strofy. Koniec básne obsahuje výraznú pointu.

Príklad:

William Shakespeare: Sonety

P.O.Hviezdoslav: Krvavé sonety

Janko Jesenský: Slovenčine

Vojtech Mihálik: Topoľ