Zámená

Zámená
– plnovýznamový slovný druh. Vo vete dokážu zastúpiť iný slovný druh.
rozdelenie zámien:
l. podľa rodu:
a.) rodové – môžeme určiť gramatickú kategóriu rodu: mužský rod – môj – moji (on)
ženský rod – moja – moje (ona)
stredný rod – moje – moje (ono)
b.) bezrodové – nedá sa určiť kategória rodu: ich, ja, my, ty

ll. podľa vecného významu:
a.) osobné zámená: základné – ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni (muži), ony (ženy a deti)
privlastňovacie – môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
Osobné zámená zastupujú vo vete: prvú osobu (ja, my, môj)
druhú osobu (ty, vy, tvoj)
tretiu osobu (on, oni, ich)
b.) zvratné zámená: základné – sa, si
privlastňovacie – svoj
c.) ukazovacie zámená – ten, tá, to, tí, tie, onen, oná, tamten, tento (N m. č. títo), táto, toto, tieto
d.) opytovacie zámená – kto, čo, ktorý (N m. č. ktorí), aký (N m. č. akí), čí, koľký (N m. č.
koľkí) ….
; pádové otázky; keď sú v odpovedi, nie je v otázke tak sú
vzťažné zámená – sú opytovacie zámená, ktoré plnia funkciu spojky v súvetí, spájajú vety (Neviem, kto to mohol byť)

e.) neurčité zámená – dakto, dačo, dajaký, niečo, niečí, voľakto, ktokoľvek, niekto, nikto …
f.) vymedzovacie zámená – sám, ten istý (N m. č. tí istí), iný (N m. č. iní), každý, nikto, nijaký …

gramatické kategórie zámien:
a.) rod – mužský, ženský, stredný (okrem bezrodových)
b.) číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
c.) pád – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
d.) vzor – pri niektorých zámenách sa používajú vzory prídavných mien pekný, cudzí

pozn.: Nie pri všetkých zámenách sa dajú určiť dané gramatické kategórie

Pozor!

Privlastňovacie zámená môj, tvoj náš, váš, svoj… sa v jednotnom čísle v inštrumentáli píšu s dlhým – í (s mojím, s tvojím, s naším, s vaším, so svojím) no v množnom čísle v datíve a inštrumentáli sa píšu s krátkym – i (mojim, tvojim, našim, vašim, svojim).

V inštrumentáli jednotného čísla sa píše prípona – ou.

Cvičenia na zámená

Diktát na zámená

Test na zámená