Rečnícky

S rečnícky prejavom sa stretneme vo verejnom i súkromnom prostredí, k adresátovi sa dostávajú v ústnej podobe. Jeho funkciou je pôsobiť na adresáta, ovplyvniť jeho správanie a konanie.

Znaky rečníckeho štýlu:

–          verejnosť a oficiálnosť

–          prítomnosť adresáta

–          dynamickosť vo vyjadrovaní, pôsobivosť

–          využitie rôznych jazykových prostriedkov (opakovanie výrazov, rečnícke otázky, citovo zafarbené slová, ustálené slovné spojenia …(

–          využitie neverbálnej komunikácie (tempo reči, dôraz na určité slová, mimika, gestikulácia…)

Žánre rečníckeho štýlu: prejav, príhovor, verejná reč, prednáška …