Archív kategorií: Uncategorized

Cvičenie na písanie i,í/y,ý po spoluhláske l 2

Doplň i/í alebo y/ý:

kl_matické zmeny, mnoho vpl_vov, bolesť v l_tku, l_berálne názory, študent l_cea, l_chotivé poznámky, bl_kajúce svetlá, dieťa vzl_ká, nesl_chané udalosti, hlavná l_nia, l_metková l_monáda, l_pový čaj, l_rická l_teratúra, čas pl_nie pomal_, l_gotavá l_žica, les napadnutý l_kožrútom, kôra obrastená l_šajníkom

Správny výsledok

Cvičenie na písanie i,í/y,ý po tvrdých spoluhláskach (výnimky)

Doplň i,í/y,ý:

k_snúť, k_logram, k_jak, k_k_ríkať, k_no, s k_m, k_mono, k_osk, k_vať sa, K_suce, k_selina, K_limandžáro, esk_mák, k_vi, k_slý

H_maláje, h_stória, h_droxid, h_tparáda, h_kať, h_bať, h_p-hop, h_riť, h_-fi

ch_tiť, ch_rurg, ch_chotať, ch_bať, ch_ba, orch_dea, arch_v, ch_ža, arch_tekt, ch_žná, ch_tať

g_tara, g_mnázium, g_gant, G_ta, g_ros, orig_nál, G_braltár

d_chať, d_m, d_ktátor, d_sciplína, d_sk, ked_, d_plom, Ed_ta, krokod_l, vted_, pud_ng, med_cína, d_namo, d_nosaurus, d_kobraz, d_namit

t_č, t_m, matemat_ka, et_ka, t_kadlo, mot_ka, t_k-tak, t_, niekomu t_kať, hodiny t_kajú, t_p auta, t_p ako odhad, lokomot_va, Mart_n, T_mea, t_rať

n_lón, n_kel, N_kola, žen_, slon_, harmon_ka, Veron_ka, pekn_, N_géria, Mon_ka, slan_, korun_, an_z, mechan_k, techn_k, prázdnin_

Správny výsledok

Cvičenie na písanie i,í/y,ý po tvrdých spoluhláskach (výnimky) – výsledok

kysnúť, kilogram, kyjak, kikiríkať, kino, s kým, kimono, kiosk, kývať sa, Kysuce, kyselina, Kilimandžáro, Eskimák, kivi, kyslý

Himaláje, história, hydroxid, hitparáda, híkať, hýbať, hip-hop, hýriť, hi-fi

chytiť, chirurg, chichotať, chýbať, chyba, orchidea, archív, chyža, architekt, chyžná, chytať

gitara, gymnázium, gigant, Gita, gyros, originál, Gibraltár

dýchať, dym, diktátor, disciplína, disk, kedy, diplom, Edita, krokodíl, vtedy, puding, medicína, dynamo, dinosaurus, dikobraz, dynamit

tyč, tím, matematika, etika, tykadlo, motyka, tik-tak, ty, niekomu tykať, hodiny tikajú, typ auta, tip ako odhad, lokomotíva, Martin, Timea, týrať

nylón, nikel, Nikola, ženy, slony, harmonika, Veronika, pekný, Nigéria, Monika, slaný, koruny, aníz, mechanik, technik, prázdniny

Cvičenie na vybrané slová po B – výsledok

1. Správny výsledok:

Starý otec býva v dome a my žijeme v byte.

Doma máme drevený nábytok.

Samica od koňa sa nazýva kobyla a samec od kravy je býk.

Hospodárskym zvieratám sa hovorí dobytok.

Babka zbiera liečivé byliny.

Časť rastliny sa nazýva byľ.

Komu to rýchlo myslí, hovoríme, že je bystrý.

Banská Bystrica je krajské mesto.

Chcel by som byť lekárom.

Chcem, aby sme boli zdraví.

Čo je bežné, je obyčajné.

Čo nepotrebujeme, je zbytočné.

2. Správny výsledok:

hodiny odbili polnoc, vojaci dobyli hrad, byliny a obilie, býky, bizóny a byvoly, nábytok v byte, vtáčie bidlo, bývame v Bytči, chlapci sa pobili, obidvaja sú bystrí, bitka bola zbytočná, obyčajný človek, váza sa rozbila, chcel by som bicykel