PRÍDAVNÉ MENÁ – pravopisné cvičenie

Doplň i/í, y/ý:

Ján, koleg_n_n muž, je celkom bežn_ človek ako mnoh_ in_. No nie každ_ je tak_. Je sebavedom_, zároveň poctiv_, k priateľom úprimn_, k mlad_m ženám galantn_, k mal_m deťom mil_, k starš_m ľuďom láskav_. Mnoh_ ľudia ho pokladajú za dobráka, no pre niektor_ch nemusí byť sympatick_. Sú to t_ ľudia, ktor_m vadí siln_ charakter. T_to ľudia sú ak_si nevyspytateľn_. Tak_mto t_pom ľudí nevyhovie ani najláskavejš_ prístup.

Obľubujem včel_ med. Je nielen dobr_, sladk_, ale aj zdrav_. Však omnoho zdravš_ ako biel_ cukor. A zároveň môže byť tak_m ist_m plnohodnotn_m sladidlom v chutn_ch domác_ch pečen_ch koláčoch. Nie každ_ med chutí rovnako. Najlepš_ pre mňa je med od lesn_ch včiel. A od domác_ch lokáln_ch chovateľov. Zanieten_ chovatelia včiel robia toto poslanie s obrovsk_m nadšením. Niektor_ to prevzali od predošl_ch generácií. Star_ ľudia oplývali bohat_mi skúsenosťami.

Sestr_n_ aj bratov_ synovia sú športovo založen_. Najmladš_ z bratov_ch synov, náš mal_ Marek sa zúčastňuje mnoh_ch bežeck_ch súťaží. Naposledy súťažil so sam_mi skúsenejš_mi chlapcami. Boli vysok_, siln_ a hlavne skúsen_. Niektor_ z nich aj dvojnásobn_ víťazi rôzn_ch školsk_ch súťaží. No sam_ sebaist_ jedinci. Skoro od všetk_ch bol menš_. A tak nebol prv_, ale až tret_. Keďže je veľmi súťaživ_, bol z toho veľmi smutn_. Niektor_ chlapci sú tak_, musia byť všade prv_. No s t_mto postojom potom často sklaman_. Veď nie každ_ môže byť prv_ a niekto musí byť aj posledn_. Život je tak_. A s tak_mi pravidlami sa musíme naučiť žiť.

Výsledok