Podstatné mená

Podstatné mená– plnovýznamový slovný druh. Pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny, veci, vlastnosti, deje, vnútorné stavy človeka.

rozdelenie podstatných mien:
l. a.) konkrétne (hmotné) – označujú osoby, zvieratá a veci; možno ich pozorovať zmyslami
(strom, kniha, vôňa …)
b.) abstraktné (nehmotné) – označujú vlastnosti, deje, duševné stavy a činnosti; nemožno
ich pozorovať zmyslami (láska, zdravie, rok ...)

ll. a.) všeobecné – vzťahujú sa na každý predmet toho istého druhu, napr. slovom strom
pomenujeme všetky stromy na svete. Píšu sa malým písmenom.
  b.) vlastné – pomenúvajú a jedinečné predmety alebo organizácie, napr. Jano, Ďumbier,
Vysoké Tatry
… Píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

lll. a.) životné – pomenúvajú iba osoby (Ján, Slovák, učiteľ … )
b.) neživotné – tú to všetky podstatné mená, ktoré neoznačujú osoby (kameň, pes, lopta …)

lV. a.) pomnožné – označujú jeden predmet, ale majú formu množného čísla (plurálu), napr.
nohavice, dvere, okuliare
b.) hromadné – majú formu jednotného čísla (singuláru), ale označujú množinu
predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina

gramatické kategórie podstatných mien:
a.) rod – mužský, ženský, stredný
b.) číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
c.) pád – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
d.) vzor

skloňovacie vzory podstatných mien:
a.) mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj, menej frekventovaný vzor kuli
b.) ženský rod – žena, ulica, dlaň, kosť, osobitné skloňovanie pani, gazdiná
c.) stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

mužský rod

vzor chlap – podľa vzoru chlap sa skloňujú podstatné mená mužského rodu životné zakončené na spoluhlásku (rytier, učiteľ, chlapec), prípadne samohlásku o (strýko, ujo, Janko). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – i (chlapi, rytieri, chlapci), prípadne – ia (učitelia) alebo – ovia (ujovia, strýkovia)

vzor hrdina – sa skloňujú podstatné mená mužského rodu životné zakončené na samohlásku – a (sudca, futbalista, predseda) a priezviská zakončené na – o (Krasko, Botto). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – ovia.

vzor dub – sa skloňujú podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (strom, vodopád, vlk). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – y.

vzor stroj – sa skloňujú podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na mäkkú spoluhlásku (terč, olej, nôž). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – e.

vzor kuli – sa skloňujú podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu typu: Goethe, Pálfy

Pozor!

slová typu bicykel, kalendár sa skloňujú podľa vzoru stroj, napriek tomu, že sú zakončené tvrdou spoluhláskou. Sú však bicykle a kalendáre ako stroje.

Slová typu hotel, tunel sa skloňujú podľa vzoru dub, máme hotely, tunely. Ale v lokáli jednotného čísla je prípona – i: v hoteli, v tuneli.

 V genitíve a akuzatíve množného čísla vzorov chlap a hrdina a v genitíve množného čísla vzorov dub a stroj sa píše prípona – ov.

Prípony v inštrumentáli množného čísla – mi, – ami sú vždy s – i.

ženský rod

vzor žena – sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na – a a pred ním tvrdá alebo obojaká spoluhláska (kačka, vláda, úroda). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – y

vzor ulica – sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na a pre ním mäkká spoluhláska (lodenica, veža, košeľa). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – e

vzor dlaň – sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku (púšť, čakáreň, pec). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – e

vzor kosť – sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku. (radosť, noc, tvrdosť). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – i.

vzor gazdiná – sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na – á (kráľovná, stryná, kňažná). Nie je veľa takýchto slov.

slovo pani – má samostatné skloňovanie. Ak sa nachádza vo vete samostatne je ohybné (Čakali sme tam aj s paňou). Ak je však za ním priezvisko, titul, či povolanie má len jeden tvar (Čakali sme tam aj s pani Novákovou. Videli sme pani doktorku)

slovo mať – skloňujeme ako slovo mater: singulár: od materi, materi, mater, o materi, s materou plurál: matere, materí, materiam, matere, o materiach, s materiami

Pozor!

Jediný vzor, kde sa píše – y je vzor žena.

V inštrumentáli jednotného čísla sa píše prípona – ou.

Prípony v inštrumentáli množného čísla – mi, – ami sú vždy s – i.

Slová cudzieho pôvodu zakončené na –ea, typu Andrea, idea, orchidea majú v datíve a lokáli jednotného čísla príponu – i (Andrei, idei, orchidei) a v genitíve množného čísla – í (od Andreí, ideí, orchideí).

stredný rod

vzor mesto – sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na – o (mravenisko, auto, leto), slová cudzieho pôvodu typu: rádio, gymnázium, štúdium. V nominatíve množného čísla sa píše prípona – á, – iá.

vzor srdce – sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na – e. (pole, more, vrece). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – ia

vzor vysvedčenie – sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na – ie (pozadie, úskalie, obdobie). V nominatíve množného čísla sa píše prípona – ia.

vzor dievča – sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na – a, ä (dieťa, vnúča, chlápä) V nominatíve množného čísla sa píše prípona – atá.

 Pozor!

V podstatných menách stredného rodu sa vždy píše – i.

Pomnožné podstatné mená

Ako určiť rod a vzor pri pomnožných podstatných menách?

Pomnožné podstatné mená určujú jednu vec, no gramaticky majú tvar jednotného čísla. Rod a vzor určujeme tak, že si všimneme ich prípony v týchto pádoch: N, D a L

Napríklad: nožnice – nožniciam – o nožniciach

ulice – uliciam – o uliciach čiže ženský rod, vzor ulica

Piešťany – Piešťanom – o Piešťanoch

dub – dubom – o duboch čiže mužský rod, vzor dub

Nesklonné podstatné mená

Niektoré podstatné mená cudzieho pôvodu sa neskloňujú, majú vo všetkých pádoch rovnaký tvar. Napríklad: kivi, kakadu, alibi, finále, penále, interview, kupé, skóre, filé, želé, whisky, tabu …. oslovenia: madam, miss, lady či mená cudzieho pôvodu: Rút…

Cvičenia na podstatné mená

Cvičenie na pomnožné podstatné mená

Diktát na podstatné mená

Test na podstatné mená