Výklad a esej

Výklad

Výklad slúži na nadobudnutie vedomostí v určitej oblasti. Obsahuje informácie, poznatky vedecky získané a overené. Nie je to len vymenovanie určitých faktov, ale aj vysvetlenie vzťahov medzi nimi, taktiež objasnenie príčin a dôsledkov. S výkladom sa stretneme v každej učebnici. S ústnym výkladom zase v škole, keď učiteľ vysvetľuje vyučovaciu látku. Vety vo výklade sú väčšinou oznamovacie, slovesá v prítomnom čase v 3. osobe. Používajú sa aj odborné výrazy. Súčasťou výkladu sú aj rôzne tabuľky, grafy, nákresy. Nepoužívajú sa citovo zafarbené slová, ani básnické prvky. Cieľom výkladu je poučiť o objektívne existujúcej problematike.

Výklad – vzor:

Alergia

Alergia je prehnanou reakciou imunitného systému na kontakt s bežne neškodnými látkami. Táto zvýšená citlivosť imunitného systému však u zdravých jedincov ochorenie nevyvoláva. Alergia je civilizačné ochorenie súčasnosti. Vďaka dnešnej vede už síce poznáme bunkové a chemické reakcie prebiehajúce počas alergických procesov, ale presná príčina vzniku je ešte neznáma. Predpokladá sa, že rýchly nárast počtu alergických ochorení zodpovedajú okrem genetiky aj rozličné škodlivé vplyvy ako znečistenie ovzdušia, nárast množstva chemických látok, určité infekcie látok, ale aj prehnaná hygiena.

ESEJ

Esej patrí medzi populárno-náučné žánre, no obsahuje aj prvky umeleckého štýlu. Využíva sa výkladový slohový postup. V podstate esej stojí na rozhraní výkladu a úvahy. Autor vysvetľuje a analyzuje nejakú aktuálnu spoločenskú otázku, pričom na vyjadrenie jeho vlastného názoru, ale používa vecné vedecky overené fakty. Jazyk použitý v eseji je veľmi rôznorodý a pestrý. Autor môže použiť odborné výrazy, no zároveň môže svoj text obohatiť aj o rôzne umelecké prostriedky, obrazné pomenovania. Vyskytuje sa v nej veľa súvetí a zložitejších vetných konštrukcií.

Ako napísať esej?

Esej patrí medzi náročnejšie žánre slohovej tvorby, preto si vyžaduje určitú skúsenosť v písaní, je vhodná pre žiakov vyšších ročníkov. Ak chceme o nejakej téme napísať esej, dôležité je uvedomiť si, čo o danej téme vieme, či nás zaujíma. Najlepšie sa nám bude písať o niečom, čo poznáme, čo nás zaujíma, vtedy budeme sebavedomejší vo vyjadrení vlastného názoru. Napísanie dobrej eseje predpokladá, že autor si o danej téme niečo naštuduje, aby použil vecné argumenty a mohol sa odvolať na fakty, ktoré sú objektívne.

 

Esej – vzor 1

Zdravie a pohyb

Pohyb je prirodzenou podstatou všetkého živého (aj neživého) na zemi. Keď kráčame prírodou sme svedkami, že kdekoľvek náš pohľad spočinie, vnímame pohyb. Let vtákov, bzukot včelích krídel, každé zvieratko, čo zazrieme, uteká, skáče, odlieta. Aj listy na stromoch vo vánku sa mierne kolíšu. Kvety na večer sa uzavrú, slnko sa nám stratilo za obzor, pretože aj zem, po ktorej kráčame je v pohybe.

Len človek našej civilizácie, tzv. moderný človek sa akosi odkláňa od tejto zákonitosti. Čím ďalej tým viac ho ovláda pohodlnosť a vytvoril si prostriedky, ktoré jeho pohyb šetria. No nedá sa poprieť, že aj človek je len živočích, príroda mu vytvorila telo s pohybovou sústavou, s kosťami a svalmi, ktoré sú stvorené k pohybu. Bez neho trpia. Nielen tie. Pri pohybovej činnosti človek absorbuje až 8-krát viac kyslíka ako pri sedení. To podporuje krvný obeh a taktiež je kyslík nevyhnutný pre činnosť mozgu. Mozog dostatočne okysličený je schopnejší, výkonnejší. V podstate celý organizmus je stvorený pre pohyb a práve preto je od neho závislý. V minulosti ľudia, aby sa postarali o svoje živobytie, museli vykonať veľkú fyzickú činnosť, či už lov, zber a neskôr poľnohospodárska činnosť. Dnes čím ďalej tým viac ľudí sa živí činnosťou skôr intelektuálnou, ktorá však predpokladá sedenie za počítačom. Fyzická aktivita sa dostáva do úzadia. A ľudstvo pohodlnie. Výsledkom sú ochorenia, ktorých príčinou je práve nedostatok pohybu. Zvláštny to paradox. Človek uľahčujúci si prácu na to dopláca. Stáva sa chorým z nehýbania sa.

A práve preto by si každý z nás mal vstúpiť do svedomia a uvedomiť si zodpovednosť za vlastné zdravie. Zaradiť nejakú pohybovú činnosť medzi naše voľnočasové  aktivity bude pre nás len prínosom. Taktiež neštartovať auto pri každej príležitosti, ale vychutnať si cestu peši, či na bicykli. Pohyb v našom tele vyprodukuje endorfíny, hormóny vyvolávajúce pocit šťastia. A tak sa stane náš život nielen zdravší, ale aj radostnejší. Nenadarmo sa hovorí: V zdravom tele zdravý duch.

Esej – vzor 2

Význam vzdelania

Niekedy sa dnešná doba javí ako veľmi rýchla a zároveň povrchná. To, čo platilo včera, už dnes nie je aktuálne a čo aktuálne je, zajtra už nemusí.

Má teda v takejto dobe význam nadobúdať vedomosti, získavať poznatky. Čo ak to, čo sa naučím, bude v budúcnosti niečo neplatné alebo nepotrebné. Väčšina pracujúcich ľudí majú úplne iné zamestnanie ako to, ktorému sa vyučili, či to, čo študovali. Prípadne to, čo sa v praxi od ľudí očakáva, škola ich na to nepripravila. Tak potom, aké vzdelávanie? Na čo? Poviete si.

No nie je tomu tak. Spoločnosť práve že čím ďalej, tým viac potrebuje ľudí s poznatkami. Ľudí, ktorí sú schopní učiť sa novým veciam, ľudí, ktorí sa neboja samostatne a tvorivo riešiť problémy, ľudí s vlastným postojom, ľudí s organizačnými, technickými a jazykovými schopnosťami. A to všetko bude spĺňať jedine človek s patričným vzdelaním.

A preto vzdelanie má zmysel. Potrebujeme rozvíjať naše kritické myslenie, potrebujeme cvičiť našu logiku. Je nevyhnutné byť gramotným. To znamená nielen vedieť čítať a písať, ale aj vedieť porozumieť textu, byť schopný samostatne text vytvoriť. S pojmom gramotnosť sa spája aj termín počítačová gramotnosť, čo sa tiež stáva nevyhnutnosťou, pretože výpočtová technika je súčasťou dnešného sveta. Taktiež pojem finančná gramotnosť naberá na dôležitosti, pretože žijeme vo svete, v ktorom peniaze a celkovo ekonomické zákony sú veľmi podstatné. Spoločnosť potrebuje ľudí so všeobecným vzdelaním, ľudí, ktorí majú aspoň tie základné poznatky o prírode, o svete, o fungovaní spoločnosti, o kultúre a kultúrnych rozdieloch.

Doba, ktorú žijeme, sa nazýva aj informačná. Každodenne sme zaplavený novými informáciami. A len človek rozhľadený sa bude vedieť v tom množstve orientovať. Tak preto hovorím, že áno, vzdelanie má zmysel v dnešnej dobe a to veľký.

Čo však treba podotknúť je, že vzdelanie to nie je len súhrn faktov, ktoré daný jedinec ovláda. Ide skôr o vedomosti a poznatky, na základe ktorých sme schopní učiť sa stále novým veciam, byť otvorení novým možnostiam. Pre našu budúcnosť nebude až tak dôležité, čo sme sa naučili, ale skôr, to, ako sme sa naučili učiť sa. Možno tie informácie, ktoré získavame, nebudú až tak dôležité, ale podstatné bude, že vieme informácie získavať, prehodnocovať a hlavne vieme ich využívať v praxi.

Tak to je mojím stručným vyjadrením, ako vnímam význam vzdelania v dnešnej dobe.

Esej – vzor 3

Ochrana prírody

Človek od pradávna sa vyznačoval tým, že zasahoval do prostredia, v ktorom žil. Vedel prírodu využívať, pretvárať ju, meniť okolie podľa svojich potrieb. Žiaden iný tvor na svete také niečo nerobí. Vlastnosť typická len pre človeka. Ktovie, čím sme si zaslúžili túto výnimočnosť? Známe však je, že ľudský mozog je schopný zložitých myšlienkových operácií a práve to nám umožnilo vytvoriť si svet okolo nás taký, aký je.

Prostredie, ktoré nás obklopuje, dnes už vyzerá úplne inak, ako ho pôvodne stvorila príroda. Život pre ľudí sa stal jednoduchší, bezpečnejší. Aspoň sa tak na prvý pohľad zdá. No nezašli sme priďaleko? A kam to naše smerovanie povedie?

Vytlačili sme zo životného priestoru iné živočíšne druhy, človek sa stal najsilnejším predátorom. Mnohé živočíšne aj rastlinné druhy nemali šancu prežiť a ak v našom správaní budeme pokračovať bude ich pribúdať. Ohrozujeme prírodu v jej kráse a rôznorodosti.

Zásahy do prírody spôsobujú klimatické zmeny, čo je zas príčinou ďalších ekologických problémov. Necitlivo využívame prírodné zdroje. Taktiež produkujeme neskutočné množstvá odpadu, s ktorým si príroda neporadí.

V mnohých oblastiach je ovzdušie čoraz viac znečistené, spôsobujúce obyvateľstvu zdravotné problémy. Inde zas ľudia nemajú prístup k pitnej vode. A počet obyvateľov našej planéty neustále narastá a to závratným tempom. Dokedy nás zem dokáže uživiť. Však už teraz mnohí ľudia trpia hladom.

A tak človek natoľko zasahoval do prírody, až sa to otočilo proti nemu. Chcel si život zjednodušiť, mať pohodlie, bezpečnosť. Príroda sa však búri, dáva najavo svoju nespokojnosť s nami. Ona bez nás bude existovať. My bez nej však nie.

Spamätajme sa! Snáď je ešte čas. Zamyslime sa nad sebou, nad vlastným konaním. Je nemožné zmeniť ľudstvo, no každý z nás môže prispieť svojou troškou. Veď zodpovednosť za to, čo ponechávame nasledujúcim generáciám, nesieme všetci, každý jeden z nás.

A tak, skúsme byť tvoriví, vymýšlajme zlepšenia, správajme sa k prírode s úctou.

Stále verím, že má význam šíriť osvetu, má význam učiť mládež o ochrane prírody. Každý jeden deň máme možnosť spraviť niečo lepšie, zachovať sa správnejšie, ekologickejšie. Ak je to len separácia odpadu. Aj málo môžeme byť niekedy veľa, keď nás takých bude viac. Ochraňovať prírodu má zmysel. A veľmi veľký.