Číslovky

Číslovky
– plnovýznamový slovný druh. Označujú počet osôb, vecí, dejov; ich poradie a členenie. Niektoré číslovky majú podobu podstatného mena (sto), prídavného mena (prvý), príslovky (dvojako)

rozdelenie čísloviek podľa určitosti:
a.) určité – prvý, dvoch, traja
b.) neurčité – mnoho, viac, veľa …

rozdelenie čísloviek podľa druhu:
a.) základné – (otázka: koľko, koľkí?); označujú počet; osem, troje, veľa, štvrť, tritisíc
sedemsto dvadsaťdva, tisícdeväťstošesť  …
b.) skupinové – (otázka: koľko?); vyjadrujú nielen celkový počet, ale pomenúvajú
skupinu predmetov, používajú sa hlavne v párových predmetoch, ako topánky, ponožky, alebo v pomnožných podstatných menách, napr. nohavice; troje deti, sedmoro topánok, viacero dverí…
c.) radové – (otázka: koľký v poradí?); vyjadrujú poradie osôb alebo vecí v rade; prvý,
ôsmych, piaty žiak …
d.) násobné – (otázka: koľkokrát?); vyjadrujú koľkokrát sa uskutoční dej slovesa; päťkrát
denne jesť, veľa ráz počuť, štvornásobný majster …
e.) druhové – (otázka: koľkoraký?); pomenúvajú počet druhov vecí alebo javov; trojaké
poháre, pätoraké zákusky, mnohoraký spôsob prípravy šalátu …

gramatické kategórie čísloviek:
a.) rod
b.) číslo
c.) pád
skloňovanie čísloviek:
Číslovky, ktoré majú podobu podstatných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov.
Číslovky, ktoré majú podobu prídavných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov.
Ak číslovka sto stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru mesto, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.
Ak číslovka tisíc stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru stroj, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.
Ak číslovka milión stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru dub, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.
Ak číslovka miliarda stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru žena, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.
Číslovka jeden v zložených číslovkách je nesklonná (21, 41, 101 …)
základné číslovky: dva, tri, štyri – osobitné skloňovanie
5 – 99 – vzor päť
radové, násobné, druhové: pekný (tvrdé zakončenie), cudzí (mäkké zakončenie)
skupinové: nesklonné

Pozor!

V základných číslovkách sa v príponách píše vždy vo všetkých tvaroch – i (piati, dvadsaťtri, so siedmimi).

Číslovky od 21 sa píšu spolu v základnom tvare, v nominatíve (tridsaťpäť), no v ostatných pádoch osobitne (tridsiatim piatim).

Číslovky trojmiestne a viacmiestne sa píšu osobitne (tisíc sedemsto štyridsaťosem).

Radové číslovky sa číselne označujú bodkou (2. druhý).

Násobné číslovky typu päťkrát, stokrát sa píšu spolu, no typu sedem ráz, tri razy sa píšu osobitne.

Cvičenia na číslovky

Diktát na číslovky

Test na číslovky