Predložky

Predložky

– neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú vzťah medzi slovami. Vo vete nestoja
samostatne, ale vždy v spojení s iným slovom. Nemajú gramatické
kategórie.

rozdelenie predložiek:

l. podľa pôvodu:

a.) prvotné – nemôžu byť iným slovným druhom ani nepochádzajú
z iného slovného druhu

(cez, k, v …)

b.) druhotné – môžu byť iným slovným druhom alebo pochádzajú
z iného slovného druhu

(okolo, vďaka, dolu …)

ll. podľa zloženia:

a.) jednoduché – jedna predložka (z, okolo, medzi …)

b.) zložené – z viacerých predložiek (popod, spoza, namiesto …)

Cvičenie na neohybné slovné druhy