Slovné druhy

Slovný druh je skupina slov, ktoré majú rovnaké vlastnosti, rovnaké využitie vo vete, rovnaké gramatické kategórie. Slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami slov sa zaoberá náuka tvaroslovie (morfológia). Slovné druhy sa delia na ohybné, ktoré môžu byť v rôznych tvaroch a neohybné majúce len jeden tvar. V slovenčine rozlišujeme 10 slovných druhov.

ohybné slovné druhy:
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
– podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámena – skloňujú sa (rod, číslo, pád, vzor)
– slovesá – časujú sa (osoba, číslo, čas, spôsob)

 

neohybné slovné druhy:
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia

 

Slovné druhy, ktoré môžu byť vo vete vetným členom sú: Podstatné mená, Prídavné mená,
Zámená, Číslovky, Slovesá a Príslovky, v niektorých prípadoch aj Citoslovcia

Cvičenie na slovné druhy