ČÍSLOVKY – pravopisné cvičenie

Doplň i/í, y/ý:

Za siedm_m_ horami, za siedm_m_ dolinami bolo kráľovstvo. Vládol tam jeden star_ kráľ s piat_m_ dcérami a so svoj_m jedn_m synom. Bolo to asi v deväťdesiat_ch rokoch šestnásteho storočia. Kráľ bol dobr_ vládca, ľudia tam boli šťastn_. Na oslave osemnást_ch narodenín syna kráľ vyhlásil, že mu prenechá vládu, ale ešte musí nájsť súc_ch ženíchov svoj_m piat_m dcéram. Prv_ nádejn_ ženích si zobral prostrednú dcéru, druh_ sa rozhodol pre najmladšiu. Boli obidvaja ešte dosť mlad_, ale kráľ súhlasil. Najstaršiu dcéru si zobral až tret_ ženích. A tak postupne vystrojili svadby všetk_m piat_m princeznám. Posledn_ ženích bol najsilnejš_. Bol to niekoľkonásobn_ víťaz rytiersk_ch súbojov. A potom sa kráľ po svoj_ch šesťdesiat_ch ôsm_ch narodeninách vzdal trónu. Vlády sa ujal jeho syn vo svoj_ch dvadsiat_ch rokoch. Mnoh_ si teraz povedia, to nie je typick_ rozprávkov_ príbeh. Však tam nevystupuje žiadn_ drak s dvanást_m_ hlavami a ani žiadn_ in_ draci. Veru ani tajomné hrady s nejak_mi trinást_mi komnatami. Nič také, len reáln_ všedn_ príbeh.

Výsledok