Slovesá

Slovesá
– plnovýznamový slovný druh. Sú slová, ktoré vyjadrujú dej, činnosť, stav alebo zmenu stavu osôb, zvierat a vecí.
rozdelenie slovies:
l. a.) zvratné – slovesá, pri ktorých sa nachádza zvratné zámeno sa, si; česať sa, umyť sa,
pozerať sa …
b.) nezvratné – slovesá bez zvratného zámena; česať, umyť, pozerať …

ll. a.) plnovýznamové – jedným slovesom vyjadríme činnosť – variť alebo stav – blednúť

  b.) neplnovýznamové – nemôžu stáť samostatne bez neurčitku plnovýznamového slovesa
– chcem spievať
plnovýznamové:
a.) činnostné – podmet dej vykonáva; mama varí, žiak píše, deti šantia
b.) stavové – podmet je dejom zasiahnutý; dieťa rastie, ruža kvitne, sneh sa roztápa …

neplnovýznamové (pomocné):
a.) sponové – byť, zdať sa, stať sa; majú funkciu spájať mennú časť prísudku s podmetom
vety: Otec je dobrý. Otec sa v mladosti stal majstrom športu. …
b.) modálne (spôsobové) – chcieť, musieť, môcť … ; majú za úlohu vyjadriť napr. vôľu
(chcem spať), nutnosť (musím spať), schopnosť (môžem spať),
potrebu (mám spať) … vykonať dej plnovýznamového slovesa.
c.) fázové – vyjadrujú fázu priebehu deja: začiatok – začne pršať …
trvanie – ostáva stáť vo dverách
koniec – prestalo snežiť …
c.) limitné – vyjadrujú, že dej je tesne pred uskutočnením (pred hranicou realizácie), ale sa
neuskutoční: ide ma poraziť, mal ho čert uchytiť, ide mu srdce vyskočiť
gramatické kategórie slovies:
osoba – 1. osoba – ja (j. č.)  my (m. č.)
2. osoba – ty (j. č.) vy (m. č.)
3. osoba – on, ona, ono (j. č.)  oni, ony (m. č.)
číslo – jednotné (singulár) – dej vykonáva jeden človek (píšem)
množné (plurál – dej vykonávajú najmenej dvaja (píšeme)
čas – prítomný, minulý, budúci
spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
vid – dokonavý – vyjadruje ukončený, ohraničený dej, napr. zašije; pomôcka: dokonavé
slovesá tvoria budúci čas jedným slovom, napr. preskočí
nedokonavý – vyjadruje neukončený, neohraničený dej, napr. šije; pomôcka:
nedokonavé slovesá tvoria budúci čas dvoma slovami, napr. budem šiť
slovesný rod – činný (aktívum) – podmet vykonáva činnosť slovesa, napr. Otec rúbe drevo.
trpný (pasívum) – podmet nevykonáva činnosť slovesa, napr. Drevo je rúbané.
– osoba a číslo, len pri niektorých slovesných tvaroch

slovesné tvary:
l. podľa zloženia:
a.) jednoduché – skladajú sa z jedného slova; píšem, chcem, volám …
b.) zložené – skladajú sa z dvoch a viacerých slov; budem volať, písal by som, bude spať …

ll. podľa určených gramatických kategórií:
a.) určité slovesné tvary – dajú sa určiť slovesné gramatické kategórie
b.) neurčité slovesné tvary – nedajú sa určiť slovesné gramatické kategórie (niektoré z nich
majú menné gramatické kategórie, a preto sa dajú skloňovať)

Neurčité slovesné tvary:

neurčitok volať
prechodník
volajúc
činné príčastie prítomné
volajúci
činné príčastie minulé
volavší
trpné príčastie
volaný
slovesné podstatné meno
volanie

Cvičenia na slovesá

Diktát na slovesá

Test na slovesá