PODSTATNÉ MENÁ – pravopisné cvičenie

Doplň i/í, y/ý:

Celé dn_, večer_ aj noc_ strávené v hotel_ priniesli určité v_hod_. Huslist_ aj iní muzikant_ obveseľovali host_ hneď po večer_. Hrali na klavír_ alebo na inom nástroj_. Tón_ hudb_ zneli až do polnoc_, bar_ sa zapĺňali ľuďm_. Všetky hotel_ v danom obdob_ na celej ulic_ ob_vali turist_, žen_ aj muž_. Izb_ boli plné rod_n, vonkajšie areál_ plné det_. Recepčn_ vždy v dobrom naladen_ rozdávali ľuďom úsmev_. V malom motel_ na kraj_ mesta bol starší recepčn_ pracujúci v danej oblasti už celé rok_. Pre ostatn_ch recepčn_ch bol vzorom. Poskytoval rad_ aj pomoc_.

Kartár_ hrávali kart_, šachi_st_ šach_, rodin_ s deťmi rôzne spoločenské hr_. Samotár_ čítali knih_, životopis_ či iné príbeh_. Intelektuál_ sa delili o svoje myšlienk_, citovali vet_ zaujímavých ide_. Z každej ide_ mohli vzniknúť podnetné rozprav_. No nie v každej ide_ je kúsok pravd_. A je ťažké z toľkých ide_ nájsť tú pravú. Ako hovoria mudrc_, ideál_ neexistujú.

V okol_ boli možné prechádzk_ do prírod_. Les_ plné rôznej zver_, pod stromam_ hr_b_, r_dzik_ aj iné hub_. Horské potôčik_ čistej vod_. Radost_ pri uhasnut_ smädu priamo pri pr_štiacom pramen_. Počuli sme aj dupotať nejaké divé zver_, možno to boli diviak_. Ponad strom_ preletia vtác_.

Či už malé spevavé vtáčk_ ako s_kork_ alebo drozd_, či veľké kus_ ako bocian_ alebo hus_. A možno aj dravé vták_ ako orl_ či v_r_ číhajúce na svoje korist_. V šumiacom líst_ bzučia včel_ i os_. Na Zem_ sú mnohé zázrak_. Aj to, že sa Zem otáča okolo svojej os_ a tak sa striedajú dn_ a noc_.

Adam sediaci na fotel_ čítal novin_. Potrebuje mať text_ na papier_. Monitor_ mu vadia a ani nerád číta dlhé vet_ na displej_. Všetky sten_ má obvešané obrazm_ či inými doplnkam_. Mnoho medail_ či iných ocenen_. Medail_ aj diplom_ mu pripomínajú jeho životné výhr_.

Všetky mail_ od Daniel_ po prečítan_ posielal ďalej Andre_. O Andre_ veľa toho nevedel. Poznal len dve Andre_. Od jednej Andre_ dostával pracovné ponuk_. Pri druhej Andre_ sedával v lavic_, keď chodil do škol_. Od obidvoch Andre_ sa občas dozvedel nové správ_.

Celým bytom sa niesla vôňa orchide_. Podľa tejto skutočnost_ sa dalo poznať, že orchide_ sú obľúbené kvet_ Alen_. Zvlášť z jednej orchide_ mala Alena veľkú radosť. Vďaka jej zaujímavej farebnost_ mala miesto v jej srdc_. Tejto orchide_ dopriala najslnečnejšie miesto v miestnost_.

Výsledok