Náučný

Je to štýl verejnej vedeckej komunikácie. Ide o sprostredkovanie nových poznatkov na odbornej úrovni.

Znaky náučného štýlu:

–          verejnosť

–          odbornosť a presnosť

–          spisovný jazyk

–          obsahuje termíny a odborné výrazy, definície, cudzie slová a skratky

–          nocionálne výrazové prostriedky /bez emocionálneho zafarbenia/

–          neosobné vyjadrovanie

–          autorský plurál – 1. osoba množného čísla

–          prítomný čas

–          údaje v číslach, vzorce, tabuľky, nákresy, grafy

–          označenie odsekov, nadpisy

 

Rozlišujeme:

Vedecko-náučný štýl – cieľom je rozšíriť nové poznatky odbornej verejnosti

Populárno-náučný štýl – rozšíriť poznatky medzi neodbornú/laickú verejnosť

Žánre náučného štýlu: odborný referát, štúdia, prednáška, odborný článok, dizertácia, monografia…