Jazykové štýly

Jazykový štýl – výber  a využívanie výrazových prostriedkov typických pre istý jazykový prejav. Výber štýlu závisí od podmienok, ktoré ho určujú – štýlotvorné činitele: téma, prostredie, adresát a hlavne funkcia prejavu, podľa čoho sú jednotlivé jazykové štýly rozdelené.

 

Základné funkčné jazykové štýly:

 

Hovorový štýl – komunikatívna funkcia

Publicistický štýl – informačná funkcia

Náučný štýl – odborno-dorozumievacia funkcia

Administratívny štýl – úradná komunikácia

Umelecký štýl – estetická funkcia

Rečnícky štýl – funkcia presvedčovacia a propagačná