Archívy autora: stasek

Cvičenie na číslovky 2

1. Napíš číslovky slovom:

4 stoličky

s 8 chlapmi

9 rokov

15 dní

so 17 kartami

z 20 možností

21 uchádzačov

21 uchádzačom

s 21 uchádzačmi

25 pacientom

59 sekúnd

73 EUR

137 zamestnancov

s 222 papiermi

rok 1789

narodil sa v 1977

40 000 obyvateľov

so 40 000 obyvateľmi

3 000 000 voličov

2. Urči vzor týchto čísloviek:

tri

trinásť

osemdesiatšesť

sto

tisíc

milión

miliarda

3. Vety obsahujú neurčité číslovky. Použi číslo, ktoré je za vetou sa vytvor vetu s určitou číslovkou:

Na stole je mnoho kníh. (10)

Vyhral na turnaji už niekoľkokrát.  (6)

Môj starý otec má už veľa rokov. (80)

Je to viacnásobný víťaz. (3)

Dané jedlo sa dá pripraviť na mnohoraký spôsob.  (4)

Stojí to málo Eur. (5)

Správna odpoveď

Cvičenie na čislovky 2 – správna odpoveď

 1. štyri stoličky

  s ôsmimi chlapmi

  deväť rokov

  pätnásť dní

  so sedemnástimi kartami

  z dvadsiatich možností

  dvadsaťjeden uchádzačov

  dvadsaťjeden uchádzačom

  s dvadsaťjeden uchádzačmi

  dvadsiatimi piatim pacientom

  päťdesiatdeväť sekúnd

  sedemdesiattri EUR

  sto tridsaťsedem zamestnancov

  s dvesto dvadsiatimi dvoma papiermi

  rok tisíc sedemsto osemdesiatdeväť

  narodil sa v tisíc deväťsto sedemdesiatom siedmom

  štyridsať tisíc obyvateľov

  so štyridsiatimi tisícmi obyvateľmi

  tri milióny voličov

 2. tri – samostatné skloňovanie

  trinásť – vzor päť

  osemdesiatšesť – päť

  sto – mesto

  tisíc – stroj

  milión – dub

  miliarda – žena

 3. Na stole je desať kníh. 

  Vyhral na turnaji už šesťkrát. 

  Môj starý otec má už osemdesiat rokov. 

  Je to trojnásobný víťaz. 

  Dané jedlo sa dá pripraviť na štvoraký spôsob. 

  Stojí to päť Eur. 

Cvičenie na slovesá 1

Text:

Malí chlapci sa hrali na rytierov. Nehovor také nezmysly. Večer uvidíte jasné hviezdy a svietiaci mesiac. Všetky zázraky si ľudia vymysleli. Stále prichádzajú noví a noví vojaci. Kiež by neexistovali vojny. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní. Bál som sa predstavy, že ma budete biť. Ty stále myslíš len na svoj blahobyt. Rád by si žil v prepychu.

1. Podčiarkni v texte všetky slovesá!

2. Ktoré vety sú rozkazovacie?

3. Ktoré dve vety sú v podmieňovacom spôsobe?

4. Rozdeľ slovesá podľa času na:

minulý čas

prítomný čas

budúci čas

5. Rozdeľ slovesá podľa osoby:

1. osoba:

2. osoba:

3. osoba:

6. Rozdeľ slovesá podľa čísla:

singulár

plurál

7. Z daných neurčitkov vytvor tvary slovies v 1. osobe singuláru vo všetkých časoch:

rozbiť

česať

česať sa

skákať

skočiť

ľahnúť

ležať

8. Z týchto slovies utvor rozkazovací spôsob:

učiť

spať

cvičiť

plávať

usmievať sa

mlčať

rozprávať

Správne odpovede

Odpoveď na Cvičenie na slovesá 1

Text:

Malí chlapci sa hrali na rytierov. Nehovor také nezmysly. Večer uvidíte jasné hviezdy a svietiaci mesiac. Všetky zázraky si ľudia vymysleli. Stále prichádzajú noví a noví vojaci. Kiež by neexistovali vojny. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní. Bál som sa predstavy, že ma budete biť. Ty stále myslíš len na svoj blahobyt. Rád by si žil v prepychu.

1. Podčiarkni v texte všetky slovesá!

sa hrali, nehovor, uvidíte, vymysleli, prichádzajú, neexistovali by, podaj, nesnažte, bál som sa, budete biť, myslíš, rád by si

2. Ktoré vety sú rozkazovacie?

Nehovor také nezmysly. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní.

3. Ktoré dve vety sú v podmieňovacom spôsobe?

Kiež by neexistovali vojny. Rád by si žil v prepychu.

4. Rozdeľ slovesá podľa času na:

minulý čas: sa hrali, vymysleli, bál som sa

prítomný čas: nehovor, prichádzajú, neexistovali by, podaj, nesnažte, myslíš, rád by si

budúci čas: uvidíte, budete biť

5. Rozdeľ slovesá podľa osoby:

1. osoba: bál som sa

2. osoba: nehovor, podaj, nesnažte, myslíš, rád by si, uvidíte, budete biť

3. osoba: sa hrali, vymysleli, prichádzajú, neexistovali by

6. Rozdeľ slovesá podľa čísla:

singulár: bál som sa, nehovor, podaj, myslíš, rád by si,

plurál: sa hrali, uvidíte, vymysleli, prichádzajú, neexistovali, nesnažte, budete biť

7. Z daných neurčitkov vytvor tvary slovies v 1. osobe singuláru vo všetkých časoch:

rozbiť – rozbíjam, rozbil som, rozbijem

česať – češem, česal som, budem česať

česať sa – češem sa, česal som sa, budem sa česať

skákať – skáčem, skákal som, budem skákať

skočiť – skáčem, skočil som, skočím

ľahnúť – ležím, ľahol som si, ľahnem si

ležať – ležím, ležal som, budem ležať

8. Z týchto slovies utvor rozkazovací spôsob:

učiť – uč sa

spať – spi

cvičiť – cvič

plávať – plávaj

usmievať sa – usmievaj sa

mlčať – mlč

rozprávať – rozprávaj

Cvičenie na prídavné mená, zámená a číslovky

Bratovi spolužiaci nevyhrali plavecké preteky, skončili až ako štvrtí. Na prvom mieste sa umiestnili traja usilovní chlapci z dedinskej školy. Aj keď boli najlepší, ostali skromní. Jeden z nich bol mimoriadne talentovaný. Je to Jankin brat. Janka je sesternicina kamarátka. Bystrým sokolím pohľadom ma našiel v dave kričiacich malých detí. Zdalo sa mi, že je smutný, no jeho nadšený tón hlasu ma presvedčil o opaku. Hovoril ten istý príbeh už hádam stý, ak nie tisíci krát. Vedel som, že pre neho je to dôležitý okamih, a tak som bol ochotný počúvať jeho hlasný smiech a pozerať sa na opičí výraz v detskej tvári.

1. Podčiarkni v texte všetky prídavné mená a doplň ich do tabuľky, podľa toho, či sú akostné, vzťahové alebo privlastňovacie a podľa toho, o aký skloňovací vzor ide:

Akostné                            Vzťahové                         Privlastňovacie

pekný

cudzí

páví

otcov

matkin

2. Vyhľadaj v texte všetky zámená a urči ich druh:

Osobné:

Privlastňovacie:

Ukazovacie:

Vymedzovacie:

3. Vyhľadaj v texte všetky číslovky a urči ich druh:

Základné:

Radové:

Násobné:

Správne odpovede

Odpoveď na Cvičenie na prídavné mená, zámená a číslovky

Bratovi spolužiaci nevyhrali plavecké preteky, skončili až ako štvrtí. Na prvom mieste sa umiestnili traja usilovní chlapci z dedinskej školy. Aj keď boli najlepší, ostali skromní. Jeden z nich bol mimoriadne talentovaný. Je to Jankin brat. Janka je sesternicina kamarátka. Bystrým sokolím pohľadom ma našiel v dave kričiacich malých detí. Zdalo sa mi, že je smutný, no jeho nadšený tón hlasu ma presvedčil o opaku. Hovoril ten istý príbeh už hádam stý, ak nie tisíci krát. Vedel som, že pre neho je to dôležitý okamih, a tak som bol ochotný počúvať jeho hlasný smiech a pozerať sa na opičí výraz v detskej tvári.

1. Podčiarkni v texte všetky prídavné mená a doplň ich do tabuľky, podľa toho, či sú akostné, vzťahové alebo privlastňovacie a podľa toho, o aký skloňovací vzor ide:

Akostné                                          Vzťahové                                   Privlastňovacie

pekný                          usilovní, skromní,                         plavecké, dedinskej,

talentovaný, bystrým                    detskej

malých, smutný, nadšený

dôležitý, ochotný, hlasný

cudzí                        najlepší

 

páví                                                                                     sokolím, opičí (vzťahové živočíšne)

otcov                                                                                                                                       bratovi

matkin                                                                                                                            Jankin, sesternicina

2. Vyhľadaj v texte všetky zámená a urči jeho druh:

Osobné: z nich, ma, mi, pre neho

Privlastňovacie: jeho

Ukazovacie: to

Vymedzovacie: ten istý

3. Vyhľadaj v texte všetky číslovky a urči ich druh:

Základné: traja, jeden

Radové: štvrtí, prvom

Násobné: stý krát, tisíci krát

Cvičenie na pomnožné podstatné mená 2

Pri dverách sú opreté hrable aj vidly. Rád sleduje všetky preteky aj dostihy. Kedysi boli osýpky veľmi vážnou chorobou. Ľudí trápili aj spalničky a suchoty. Pozrel sa na hodinky a rýchlo preskočil vráta. V memoároch sú zapísané mnohé udalosti dejín. V našej kultúre sú zaužívané rôzne sviatky. Na Dušičky sa chodieva na hroby zapaľovať sviečky a spomínať na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Advent trvá štyri týždne pred Vianocami. Vo februári sú Hromnice. Fašiangy končia a nasleduje pôst až do Veľkej Noci. Hodiny na veži odbili polnoc. Kachle vyhriali celú izbu. Do komody si uložil všetky svoje ponožky, trenírky, tepláky aj rifle. Kabáty a obleky visia v skrini. V novom pulóvri a slušných nohaviciach sa necíti príliš pohodlne. Piešťany sú známe svojimi kúpeľmi.

1. Nájdi v texte všetky pomnožné podstatné mená a urči ich rod a vzor!

2. Ktoré pomnožné podstatné mená sú aj vlastnými podstatnými menami?

3. Ktoré pomnožné podstatné mená pomenúvajú choroby?

4. Je slovo hodiny v danom texte pomnožné podstatné meno? Kedy by bolo podstatné meno hodiny nie pomnožné?

Správne odpovede

Odpoveď na cvičenie na pomnožné podstatné mená 2

1. Nájdi v texte všetky pomnožné podstatné mená a urči ich rod a vzor!

dverách – ženský rod, ulice

hrable – ženský rod, ulica

vidly – ženský rod, žena

preteky – mužský rod, dub

dostihy – mužský rod, dub

osýpky – ženský rod, žena

spalničky – ženský rod, žena

suchoty – ženský rod, žena

hodinky – ženský rod, žena

vráta – stredný rod, mesto

memoáre – mužský rod, stroj

dejín – ženský rod, žena

Dušičky – ženský rod, žena

Vianoce – ženský rod, ulica

Hromnice – ženský rod, ulica

Fašiangy – mužský rod, dub

hodiny – ženský rod, žena

kachle – ženský rod, ulica

trenírky – ženský rod, žena

tepláky – mužský rod, dub

rifle – mužský rod, stroj

v nohaviciach – ženský rod, ulica

Piešťany – mužský rod, dub

kúpele – mužský rod, stroj

2. Ktoré pomnožné podstatné mená sú aj vlastnými podstatnými menami?

Dušičky, Vianoce, Hromnice, Fašiangy, Piešťany

3. Ktoré pomnožné podstatné mená pomenúvajú choroby?

osýpky, spalničky, suchoty

4. Je slovo hodiny v danom texte pomnožné podstatné meno? Kedy by bolo podstatné meno hodiny nie pomnožné?

Áno, podstatné meno hodiny v texte je pomnožným podstatným menom, pomenúva len jednu vec. Hodiny v zmysle času nie sú pomnožným podstatným menom, ale množným číslom slova hodina.

 

 

Pomnožné podstatné mená

POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

– majú tvar množného čísla, no pomenúvajú len jednu vec

Pomenúvajú:

– bežné predmety ako: okuliare, nohavice, nožnice, hrable, sane, noviny

– časti tela: ústa, pľúca, prsia, väzy

– abstraktné pojmy: rozpaky, okolky, dostihy

– choroby: kiahne, osýpky

– obdobia: prázdniny, Vianoce, Hromnice

– geografické názvy: Vráble, Tatry, Levice, Nováky, Piešťany

Pri určovaní rodu a vzoru pri pomnožných podstatných menách musíme brať do úvahy, že ide o tvar množného čísla, preto koncovka pomnožného podstatného mena musí byť totožná s nominatívom plurálu daného vzoru.

Napr. slovo Tatry, Nováky sa končí na – y, a tak prichádzajú do úvahy tieto dva vzory: dub a žena /mn.č. duby, ženy/.

Aby sme vzor určili presne musíme pomnožné podstatné meno dať do datívu (komu, čomu) a do lokálu (o kom, o čom): Tatrám, o Tatrách, tu zistíme, že tvary sú totožné so vzorom žena: ženám, o ženách

Pomnožné podstatné meno Tatry sa teda skloňuje podľa vzoru žena.

Pri slove Nováky nám vznikne: Novákom, o Novákoch ako dubom, o duboch, takže Nováky sa skloňujú podľa vzoru dub.

Ak pomnožné podstatné meno končí na -e, napr. okuliare, nožnice… môžu to byť vzory stroj alebo ulica (stroje, ulice). Znova teda slová musíme dať do datívu a do lokálu:

okuliarom, o okuliaroch – strojom, o strojoch – vzor stroj

nožniciam, o nožniciach – uliciam, o uliciach – vzor ulica

Ak sa pomnožné podstatné meno končí na – a, napr. ústa… ide o vzor mesto (mestá)

ústam, o ústach – mestám, o mestách – vzor mesto

V prípade, že sa končí na – ia, napr. prsia… ide o vzor srdce (srdcia)

prsiam, o prsiach – srdciam, o srdciach – vzor srdce

Ako napísať beletrizovaný životopis

Ako napísať beletrizovaný životopis

Keďže ide o životopis, je potrebné dodržať časovú os, chronologický postup. Čiže začať narodením, pokračovať detstvom, ďalej školou atď.

Text rozdeľte podľa životných etáp: detstvo, škôlka, škola…

Ide o umelecký štýl, čiže nie sú až tak dôležité fakty, ale to, aby ste čitateľa zaujali, aby bol text zaujímavý. Využívajte preto živosť jazyka, vety nemôžu byť strohé, ale umelecky ladené.

Nebojte sa obrazných pomenovaní: používajte prirovnania, metafory, aj zdrobneniny, či iné citovo zafarbené slová.

Skúste sa rozpomenúť na nejakú krátku úsmevnú príhodu z minulosti, ktorá by mohla byť súčasťou životopisu.

Využite svoje charakterové vlastnosti, aby boli v texte vtipne vykreslené.

Popri udalostiach, ktoré ste v živote prežili môžete spomenúť aj pocity, ktoré ste vtedy prežívali.

Text môže byť vtipný. Zmysel pre humor vám pomôže.

Životopis ukončite vašimi predstavami o budúcnosti a plánmi, ktoré chcete v živote realizovať.