Hovorový

Prejavuje sa ústnym jazykovým prejavom, má komunikatívnu funkciu. Používame ho každodenne v bežnej reči. Popri verbálnom (slovnom) vyjadrovaní sa využíva aj neverbálna komunikácia (mimika, gestikulácia …)

Znaky hovorového štýlu:

–          ústny prejav, prítomnosť adresáta, dialogickosť

–          súkromnosť a neoficiálnosť

–          spontánne a jednoduché vyjadrovanie

–          prítomnosť citovo zafarbených slov, slangových a nárečových výrazov

–          časté použitie zámen, prísloviek, častíc

Žánre hovorového štýlu: rozhovory, telefonické rozhovory, súkromné listy, pozdravy…