Delenie hlások

Hláska

Hláska je najmenšia zvuková jednotka reči.

V slovenskom jazyku je väčšinou každá hláska označená osobitným jedným písmenom. Výnimkou sú hlásky ch, dz, dž, ktoré sú označené dvoma písmenami. A zas písmená i,í – y,ý označujú jednu hlásku.

Delenie hlások

V slovenskom jazyku delíme hlásky na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky:

Samohlásky:

  • krátke: a ä e i y o u
  • dlhé: á é í ý ó ú

Dvojhlásky: ia ie iu ô

Spoluhlásky:

Delenie podľa pravopisu:

  • tvrdé: d t n l h ch k g
  • mäkké: ď ť ň ľ  č š dž ž c dz j
  • obojaké: b m p r s v z f

Delenie podľa znelosti:

  • párové znelé:      b d ď dz dž g h z ž
  • párové neznelé: p t ť c č k ch s š
  • nepárové znelé: m n ň l ľ r j