Spojky

Spojky

– neplnovýznamový slovný druh. Spájajú slová, slovné spojenia alebo vety. Nemajú gramatické kategórie.

rozdelenie spojok:

a.) priraďovacie – spájajú slová alebo vety, ktoré sú si
rovnocenné

– zlučovacie – a, i, aj, ani, ako i, ako
ani
Alica sa bicyklovala a Juraj bežal popri nej.

– stupňovacie – ba, ba aj, ba ani, ba
dokonca, nielen – ale aj
Drevo porúbal, ba aj zvieratá obriadil.

– odporovacie – ale, avšak, iba, lenže,
no, predsa, a jednako, a napriek tomu
Išla za ním, avšak doma ho nenašla.

– vylučovacie – alebo, buď, či, alebo –
alebo, buď – buď
Mám ešte šancu, alebo je moje remeslo už dávno stratené?

Pred priraďovacími spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, ako (v prirovnaní, napr. biely ako stena) nepíšeme čiarku. Napr.: Dano sa usmial a pribehol.

Ak majú spojky a, i, iný význam ako zlučovací, čiarka sa môže
písať, ale nemusí. Napr.: Kôň má štyri nohy, a potkne sa. Sľuboval, a neprišiel. V týchto príkladoch má spojka a odporovací význam, môžeme ju zameniť spojkou ale, no. Kôň má štyri nohy, no potkne sa. Sľuboval, ale neprišiel.

Pred zloženými spojkami a spojovacími výrazmi typu
a teda, a jednako, a predsa, a tým … čiarku
píšeme. 
Napr.: Nevenoval učeniu príliš veľa času, a predsa testy spravil.

Ak sa opakuje spojka, čiarku píšeme (alebo –
alebo, buď – alebo) Napr.: Buď nám budeš vo firme pomáhať, alebo si sám nájdeš prácu.

b.) podraďovacie – spájajú nadradenú – hlavnú a podradenú
– vedľajšiu vetu

– podmetové – (že, čo …) Neutečie, čo
sa vlečie.

– prísudkové – (čo, ako …) Už nie taká,
ako bývala
.

– predmetové – (že, aby, či, ako …)
Povedz, či prídeš
.

– prívlastkové – (ako, že, či …)
Neodpovedal na otázku, či príde
.

– príslovkové – (keď, zatiaľ čo, ako, ako
keby, lebo, pretože, aby …) Zaplatil, keď odchádzal
.

Pozor!

V hovorovej reči často dochádza ku chybe kedy sa spája vedľajšia veta s hlavnou až dvoma spájajúcimi výrazmi. Sú to spojenia typu: Nepovedali nám, že ako prídu. Spýtal sa, že kto chce jesť. Nie je to správne, pretože spájajúcu úlohu plnia slová kto, ako (ide o vzťažné zámená). Spojka že je v týchto prípadoch zbytočná. Správne znenie viet je: Nepovedali nám, ako prídu. Spýtal sa, kto chce jesť.

Cvičenie na neohybné slovné druhy