LYRIKA

 Lyrika je popri epike a dráme jeden z hlavných literárnych druhov. Slovo lyrika je gréckeho pôvodu: lyrikos – súvisiaci s lýrou. V lyrických dielach autor vyjadruje svoj vzťah k skutočnosti. Slovným vyjadrením s použitím básnických výrazových prostriedkov dáva najavo svoje pocity, nálady, myšlienky. Lyrika nemá dej, časovú následnosť. Autor sa vyjadruje používaním rôznych básnických prostriedkov, ako je metafora, metonýmia, prirovnanie… Tematicky je lyrická tvorba rôzne diferencovaná. Poznáme napríklad osobnú lyriku, prírodnú lyriku, reflexívnu lyriku, sociálnu lyriku…