Príslovky

Príslovky

– plnovýznamový no neohybný slovný druh. Vyjadrujú rozličné okolnosti deja, ako miesto,
čas, spôsob, príčinu. Nemajú gramatické kategórie.

rozdelenie prísloviek:

a.) miesta – vyjadrujú miesto, na ktorom sa odohráva dej
slovesa, pýtame sa na ne otázkou kde? (ďaleko,
zdola, dokola
…)

b.) času – vyjadrujú, v akom čase sa dej slovesa odohráva,
pýtame sa na ne otázkou kedy? (večer,
zajtra, už …)

c.) spôsobu – vyjadrujú, ako sa dej slovesa odohráva, pýtame
sa na ne otázkou ako? (potme, teplo,
nasilu
…)

d.) príčiny – vyjadrujú, prečo sa dej slovesa uskutočňuje,
pýtame sa na ne otázkou prečo? (nato,
preto, zato
…)

Príslovky utvorené z akostných prídavných mien sa stupňujú, napr. rýchlo, rýchlejšie, najrýchlejšie

Cvičenie na neohybné slovné druhy