Odpoveď na pravopisné cvičenie

Správne riešenie

celý týždeň, kyslá chuť, v povetrí cítiť vôňu jari, zmyselnosť letných nocí, celé dni aj večery, po večeri ostali v kuchyni, vítali neznámych ľudí, výpočet domácich výdavkov, zmija zasyčala, vyžla zavyla, víchor rozvíril prach, výr dovidí veľmi ďaleko, známa umelkyňa, babkine kríky, pyšní snobi, predajňa obuvi a textilných výrobkov, noty ľudových piesní, ukryté v kufri, taký istý nábytok, mojím zvykom, daj to svojim synom, akísi piráti, ktorý z týchto rytierov je najvyšší, za siedmimi horami, prvý kopec pred nami, prví pretekári sú už v cieli, trojnásobný víťaz, minuli sme všetky zásoby, kedysi v minulosti, utri si ruky, zakry si jazvy na tvári, medveď zavetrí ľudský pach, včelí med, dedovi vnuci aj vnučky, od otcových bratov, Katkine rysovacie pomôcky, nepovedz to Andrei, vojna v Kórei, zaujímavé idey, bilingválne gymnázium, diskvalifikovaný kvôli zdravotnému riziku, dysgrafia je porucha písania, zíval od únavy, prísne zákony, zistiť zisk našej spoločnosti, dolinami sa ozýval sestrin vyzývavý hlas, nechoď rýchlo, choď pomaly, blýska sa veľmi blízko, polyhistor je vedec rôznych oblastí, mestská poliklinika, cytoplazma v bunkách, s ôsmimi kilami, hudba sedemdesiatych rokov, keby sme boli starší, chlapi ostali v moteli sami, deti sa obliekli samy, záhrady sú teraz samý kvet, staré mamy boli tomu veľmi rady, chlapci radi hnevajú

Vysvetlenie:

celý – vzor pekný

týždeň – tvrdá spoluhláska

kyslá chuť – tvrdá spoluhláska

v povetrí – vzor vysvedčenie, v strednom rode jedine – i, í

cítiť – mäkká spoluhláska

jari – vzor kosť, kosti

zmyselnosť – odvodené od vybraného slova, podobné slová typu: myslieť, myšlienky, zmysel…

letných – vzor pekný, pekných

nocí – vzor kosť, kosti

dni – vzor stroj

večery – vzor dub, duby

po večeri – večera vzor ulica, po ulici

v kuchyni – tvrdá spoluhláska

vítali – nie je vybrané slovo

neznámych – vzor pekný, pekných

výpočet – odvodené od slova vypočítať, čiže predpona vy-, podobne slová: výskum, výpoveď, výstraha, výlet, výrok, výstrel

domácich – vzor cudzí, cudzích

výdavkov – viď, výpočet

zmija – nie je vybrané slovo

zasyčala – vybrané slovo (had syčí, hus sipí)

vyžla – vybrané slovo

zavyla – vybrané slovo (vlci vyjú, vijú sa vence)

víchor – nie je vybrané slovo

rozvíril – od slova vír ako točivý pohyb

výr – vybrané slovo, vír s í je vodný alebo vzdušný

dovidí – nie je vybrané slovo, slová typu: vidieť, visieť

umelkyňa – tvrdá spoluhláska, slová typu: dôchodkyňa, sudkyňa, predsedkyňa

babkine – vzor matkin, matkine

kríky – nie je vybrané slovo, vzor dub, duby

pyšní – vybrané slovo, vzor pekný v nominatíve množného čísla pekní

snobi – vzor chlap, chlapi

obuvi – vzor kosť, kosti

textilných – vzor pekný, pekných

výrobkov – od slova vyrobiť, viď slovo výpočet

noty – vzor žena, ženy

ľudových – vzor pekný, pekných

piesní – vzor dlaň, dlaní

ukryté – odvodené od vybraného slova kryť

v kufri – vzor stroj, v stroji

taký istý – vzor pekný, aj niektoré zámená sa skloňujú podľa vzoru pekný

nábytok – vybrané slovo, slová typu: bývať, bývanie, byt, bydlisko

mojím – I singuláru privlastňovacie zámena je s dlhým í

zvykom – vybrané slovo, slová typu: zvyknúť, návyk, zvyčajne

daj to svojim D a L plurálu privlastňovacieho zámena je s krátkym i

synom – vybrané slovo

akísi – vzor pekný, v nominatíve množného čísla pekní

piráti – nie je vybrané slovo

ktorý – vzor pekný

z týchto – vzor pekný, z pekných

rytierov – vybrané slovo

najvyšší – odvodené od vybraného slova vysoký, slová typu: vysoko, výška

za siedmimi – základná číslovka, hôr bolo sedem

horami – prípona -ami vždy s i

prvý kopec – vzor pekný

pred nami – osobné zámeno

prví – vzor pekný, v nominatíve množného čísla pekní

pretekári – vzor chlap, chlapi

v cieli – vzor stroj, v stroji

trojnásobný – vzor pekný

víťaz – nie je vybrané slovo

minuli sme – nie je vybrané slovo

všetky – tvrdá spoluhláska

zásoby – vzor žena, ženy

kedysi – tvrdá spoluhláska

v minulosti – nie je vybrané slovo, slová typu: minule, minúť, minulý

utri si – rozkazovací spôsob slovesa utierať

ruky – vzor žena, ženy

zakry si – rozkazovací spôsob slovesa zakryť, odvodené od vybraného slova kryť

jazvy – vzor žena, ženy

na tvári – vzor dlaň, na dlani

zavetrí – sloveso

ľudský – vzor pekný

včelí – vzor páví

dedovi – vzor otcov, v nominatíve množného čísla otcovi

vnuci – vzor chlap, chlapi

aj vnučky – vzor žena, ženy

od otcových bratov – vzor otcov

Katkine – vzor matkin

rysovacie – vybrané slovo, aj rys ako nákres, aj rys ako zviera

pomôcky – vzor žena, ženy

nepovedz to Andrei, vojna v Kórei – slová typu idea, orchidea, Andrea, Kórea – i, v D a v L sing.

zaujímavé idey ­ vzor žena, ženy

bilingválne – cudzie slovo, predpona cudzích slov bi- je s i

gymnázium – tvrdá spoluhláska

diskvalifikovaný – cudzie slovo, predpona dis znamená opak, napr. disharmónia

riziku – nie je vybrané slovo

dysgrafia je porucha – cudzie slovo, predpona dys znamená poruchu, napr. dyslexia, dystrofia

písania – nie je vybrané slovo

zíval – nie je vybrané slovo

od únavy – vzor žena, ženy

prísne – nie je vybrané slovo

zákony – vzor dub, duby

zistiť – nie je vybrané slovo

zisk – nie je vybrané slovo

našej spoločnosti – vzor kosti, kosti

dolinami – prípona ami

ozýval – vybrané slovo, slová typu nazývať, prezývať, pozývať, vyzývať

sestrin – vzor matkin

vyzývavý – predpona vy, vybrané slovo, vzor pekný

rýchlo – vybrané slovo

pomaly – príslovka

1.2/5 - (113 votes)