Pravopisné cvičenie aj s vysvetlením

Doplň i/í, y/ý

cel- t-ždeň, k-slá chuť, v povetr- c-tiť vôňu jar-, zm-selnosť letn-ch noc-, celé dn- aj večer-, po večer- ostali v kuch-ni, v-tali neznám-ch ľudí, v-počet domác-ch v-davkov, zm-ja zas-čala, v-žla zav-la, v-chor rozv-ril prach, v-r dov-dí veľmi ďaleko, známa umelk-ňa, babk-ne kr-k-, p-šn- snob-, predajňa obuv- a textiln-ch v-robkov, not- ľudov-ch piesn-, ukr-té v kufr-, tak- ist- náb-tok,

moj-m zv-kom, daj to svoj-m s-nom, ak-si p-ráti, ktor- z t-chto r-tierov je najv-šší, za siedm-mi horam-, prv- kopec pred nam-, prv- pretekár- sú už v ciel-, trojnásobn- v-ťaz, m-nuli sme všetk- zásob-, ked-si v m-nulosti, utr- si ruk-, zakr- si jazv- na tvár-, medveď zavetr- ľudsk- pach, včel- med, dedov- vnuc- aj vnučk-, od otcov-ch bratov, Katk-ne r-sovacie pomôck-, nepovedz to Andre-, vojna v Kóre-, zaujímavé ide-, b-lingválne g-mnázium, d-skvalifikovaný kvôli zdravotnému r-z-ku,

d-sgrafia je porucha p-sania, z-val od únav-, pr-sne zákon-, z-stiť z-sk našej spoločnost-, dolinam- sa oz-val sestr-n v-z-vav- hlas, nechoď r-chlo, choď pomal-, bl-ska sa veľmi bl-zko, pol-h-stor je vedec rôzn-ch oblast-, mestská pol-klinika, c-toplazma v bunkách, s ôsm-mi k-lami, hudba sedemdesiat-ch rokov, keb- sme boli starš-, chlap- ostal- v motel- sam-, deti sa obliekl- sam-, záhrad- sú teraz sam- kvet, staré mam- boli tomu veľmi rad-, chlapc- rad- hnevajú

Správna odpoveď aj s vysvetlením

4.5/5 - (37 votes)