Cvičenie na vybrané slová po B

1. Doplň do viet vybrané slovo po B!

Starý otec …….. v dome a my žijeme v …….. .

Doma máme drevený ……… .

Samica od koňa sa nazýva …….. a samec od kravy je ……. .

Hospodárskym zvieratám sa hovorí …….. .

Babka zbiera liečivé ……. .

Časť rastliny sa nazýva ……. .

Komu to rýchlo myslí, hovoríme, že je ……. .

Banská …….  je krajské mesto.

Chcel …… som ……. lekárom.

Chcem, ……. sme boli zdraví.

Čo je bežné, je ……. .

Čo nepotrebujeme, je ……… .

2. Doplň do slov i,í alebo y,ý!

hodiny odb_li polnoc, vojaci dob_li hrad, b_liny a ob_lie, b_ky, b_zóny a b_voly, náb_tok v b_te, vtáčie b_dlo, b_vame v B_tči, chlapci sa pob_li, ob_dvaja sú b_strí, b_tka bola zb_točná, ob_čajný človek, váza sa rozb_la, chcel b_ som b_cykel

Výsledok

Diktát na vybrané slová

Rate this post