Morfologické kategórie

Morfológia je jazykovedná náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, ich ohýbaním a s tým súvisiacimi gramatickými čiže morfologickými kategóriami. Ohybné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) sa v slovenskom jazyku dajú ohýbať, jedno slovo sa dá použiť v rôznych tvaroch v závislosti od gramatického vyjadrenia.

morfologické kategórie:

a.) menné (možeme ich určiť pri: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky):

rod – mužský (ten), ženský (tá), stredný (to)
číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
pád – nominatív (kto, čo), genitív (od koho od čoho), datív (komu čomu), akuzatív (koho čo), lokál (o kom o čom), inštrumentál (s kým čím)

vzor: pri podstatných menách: mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj

                                             ženský rod: žena, ulica, dlaň, kosť

                                              stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie dievča

pri prídavných menách: pekný, cudzí, páví, otcov, matkin

pri číslovkách: päť

Pri niektorých zámenách a číslovkách sa nedajú určiť všetky kategórie.

b.) slovesné (určujeme pri slovesách):

osoba – 1. osoba – ja (j. č.)  my (m. č.)
2. osoba – ty (j. č.) vy (m. č.)
3. osoba – on, ona, ono (j. č.)  oni, ony (m. č.)
číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
čas – prítomný, minulý, budúci
spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
vid – dokonavý (vyjadruje ukončený, ohraničený dej, napr. zašije)
nedokonavý (vyjadruje neukončený, neohraničený dej, napr. šije)
slovesný rod – činný (podmet vykonáva činnosť slovesa, napr. Dana šije šaty.)
trpný (podmet nevykonáva činnosť slovesa, napr. Šaty sú šité.)
Nie pri všetkých slovesných tvaroch sa dajú určiť tieto kategórie.

Rate this post