Morfologické kategórie

Morfológia je jazykovedná náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, ich ohýbaním a s tým súvisiacimi gramatickými čiže morfologickými kategóriami. Ohybné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) sa v slovenskom jazyku dajú ohýbať, jedno slovo sa dá použiť v rôznych tvaroch v závislosti od gramatického vyjadrenia.

morfologické kategórie:

a.) menné (možeme ich určiť pri: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky):

rod – mužský (ten), ženský (tá), stredný (to)
číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
pád – nominatív (kto, čo), genitív (od koho od čoho), datív (komu čomu), akuzatív (koho čo), lokál (o kom o čom), inštrumentál (s kým čím)

vzor: pri podstatných menách: mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj

                                             ženský rod: žena, ulica, dlaň, kosť

                                              stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie dievča

pri prídavných menách: pekný, cudzí, páví, otcov, matkin

pri číslovkách: päť

Pri niektorých zámenách a číslovkách sa nedajú určiť všetky kategórie.

b.) slovesné (určujeme pri slovesách):

osoba – 1. osoba – ja (j. č.)  my (m. č.)
2. osoba – ty (j. č.) vy (m. č.)
3. osoba – on, ona, ono (j. č.)  oni, ony (m. č.)
číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
čas – prítomný, minulý, budúci
spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
vid – dokonavý (vyjadruje ukončený, ohraničený dej, napr. zašije)
nedokonavý (vyjadruje neukončený, neohraničený dej, napr. šije)
slovesný rod – činný (podmet vykonáva činnosť slovesa, napr. Dana šije šaty.)
trpný (podmet nevykonáva činnosť slovesa, napr. Šaty sú šité.)
Nie pri všetkých slovesných tvaroch sa dajú určiť tieto kategórie.