Prídavné mená

Prídavné mená
– plnovýznamový slovný druh. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, prírodných a spoločenských javov.
rozdelenie prídavných mien:
a.) akostné – pomenúvajú vlastnosti (dobrý, zlý, pekný …); stupňujú sa
b.) vzťahové – vyjadrujú vzťah k podstatnému menu, z ktorého sú odvodené (drevo –
drevený, slama – slamený, Štúr – štúrovský ..
.); nedajú sa stupňovať
c.) vzťahové živočíšne – vyjadrujú vzťah k podstatnému menu, z ktorého sú odvodené (líška
– líščí, páv – páví, medveď – medvedí ..
.); nedajú sa stupňovať
d.) privlastňovacie – tvoria sa od osobných a zvieracích mien. Vyjadrujú, komu patrí osoba,
zviera, vec (matkin syn, líškin chvost, Štúrov jazyk …)

gramatické kategórie prídavných mien:
a.) rod – mužský, ženský, stredný
b.) číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)
c.) pád – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
d.) vzor

skloňovacie vzory prídavných mien:
a.) pre akostné a vzťahové prídavné mená – tvrdé zakončenie – pekný
  mäkké zakončenie – cudzí
b.) pre vzťahové živočíšne prídavné mená – páví – neplatí rytmické krátenie
c.) pre privlastňovacie prídavné mená – otcov, matkin

Akostné prídavné mená sa dajú stupňovať (múdry, múdrejší, najmúdrejší. Niektoré majú nepravidelné stupňovanie (dobrý lepší, najlepší).

vzor pekný – sa skloňujú prídavné mená akostné a vzťahové s tvrdou alebo obojakou spoluhláskou (tvrdý, múdry, drevený). Niektoré zámená (tí, tá, taký istý, samý) ,niektoré radové a násobné číslovky (prvý, ôsmy, stý) a trpný rod slovies (volaný, písaný).

vzor cudzí – sa skloňujú prídavné mená akostné a vzťahové s mäkkou spoluhláskou (svieži, lepší, hrubší), niektoré zámená (čí, niečí), niektoré radové číslovky (tretí, tisíci) a činné príčastie slovies (volajúci, píšuci).

vzor páví – sa skloňujú prídavné mená vzťahové živočíšne (sloní, líščí, orlí)

vzor otcov/matkin – sa skloňujú prídavné mená privlastňovacie (ministrov, sestrin)

Pozor!

Vo vzore pekný a otcov sa v nominatíve množného čísla píše – i.

Cvičenia na prídavné mená

Diktát na prídavné mená

Test na prídavné mená 

Prídavné mená 4.54/5 (90.77%) 156 votes