Slovesá

Slovesá
– plnovýznamový slovný druh. Sú slová, ktoré vyjadrujú dej, činnosť, stav alebo zmenu stavu osôb, zvierat a vecí.
rozdelenie slovies:
l. a.) zvratné – slovesá, pri ktorých sa nachádza zvratné zámeno sa, si; česať sa, umyť sa,
pozerať sa …
b.) nezvratné – slovesá bez zvratného zámena; česať, umyť, pozerať …

ll. a.) plnovýznamové – jedným slovesom vyjadríme činnosť – variť alebo stav – blednúť

  b.) neplnovýznamové – nemôžu stáť samostatne bez neurčitku plnovýznamového slovesa
– chcem spievať
plnovýznamové:
a.) činnostné – podmet dej vykonáva; mama varí, žiak píše, deti šantia
b.) stavové – podmet je dejom zasiahnutý; dieťa rastie, ruža kvitne, sneh sa roztápa …

neplnovýznamové (pomocné):
a.) sponové – byť, zdať sa, stať sa; majú funkciu spájať mennú časť prísudku s podmetom
vety: Otec je dobrý. Otec sa v mladosti stal majstrom športu. …
b.) modálne (spôsobové) – chcieť, musieť, môcť … ; majú za úlohu vyjadriť napr. vôľu
(chcem spať), nutnosť (musím spať), schopnosť (môžem spať),
potrebu (mám spať) … vykonať dej plnovýznamového slovesa.
c.) fázové – vyjadrujú fázu priebehu deja: začiatok – začne pršať …
trvanie – ostáva stáť vo dverách
koniec – prestalo snežiť …
c.) limitné – vyjadrujú, že dej je tesne pred uskutočnením (pred hranicou realizácie), ale sa
neuskutoční: ide ma poraziť, mal ho čert uchytiť, ide mu srdce vyskočiť
gramatické kategórie slovies:
osoba – 1. osoba – ja (j. č.)  my (m. č.)
2. osoba – ty (j. č.) vy (m. č.)
3. osoba – on, ona, ono (j. č.)  oni, ony (m. č.)
číslo – jednotné (singulár) – dej vykonáva jeden človek (píšem)
množné (plurál – dej vykonávajú najmenej dvaja (píšeme)
čas – prítomný, minulý, budúci
spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
vid – dokonavý – vyjadruje ukončený, ohraničený dej, napr. zašije; pomôcka: dokonavé
slovesá tvoria budúci čas jedným slovom, napr. preskočí
nedokonavý – vyjadruje neukončený, neohraničený dej, napr. šije; pomôcka:
nedokonavé slovesá tvoria budúci čas dvoma slovami, napr. budem šiť
slovesný rod – činný (aktívum) – podmet vykonáva činnosť slovesa, napr. Otec rúbe drevo.
trpný (pasívum) – podmet nevykonáva činnosť slovesa, napr. Drevo je rúbané.
– osoba a číslo, len pri niektorých slovesných tvaroch

slovesné tvary:
l. podľa zloženia:
a.) jednoduché – skladajú sa z jedného slova; píšem, chcem, volám …
b.) zložené – skladajú sa z dvoch a viacerých slov; budem volať, písal by som, bude spať …

ll. podľa určených gramatických kategórií:
a.) určité slovesné tvary – dajú sa určiť slovesné gramatické kategórie
b.) neurčité slovesné tvary – nedajú sa určiť slovesné gramatické kategórie (niektoré z nich
majú menné gramatické kategórie, a preto sa dajú skloňovať)

Neurčité slovesné tvary:

neurčitok volať
prechodník
volajúc
činné príčastie prítomné
volajúci
činné príčastie minulé
volavší
trpné príčastie
volaný
slovesné podstatné meno
volanie

Cvičenia na slovesá

Diktát na slovesá

Test na slovesá

Slovesá
2.8 (55.02%) 265 votes