Odpoveď na cvičenie na vetné členy

1.Správna odpoveď:

ovce sa pásli

my sme čítali

on vytiahol

ja si spomínam

slzy tiekli

jar sa rozvinula

pohľad je úžasný

Janka kreslí

všetci dýchame

noviny a časopisy budú písať

hokejisti majú

žaba čľup

oni darovali

on začal slabnúť a chudnúť

vietor sa utíšil

ach sa ozývalo

chlapci aj dievčatá pobehujú

odsúdený sa postavil

prvý dobehol

2. Správne odpoveď:

Janka kreslí.

Odsúdený sa postavil.

3. Správna odpoveď:

v sile a kráse

noviny a časopisy

z vďaky a úcty

slabnúť a chudnúť

chlapci aj dievčatá

4. Správna odpoveď:

Ovce sa spokojne pásli na lúke za dedinou. – Podstatné meno

V škole sme čítali ukážky z Tajovského poviedok. – nevyjadrený podmet

Z vrecka vytiahol vreckový nožík.- nevyjadrený podmet

Často si spomínam na svojho prvého učiteľa. – nevyjadrený podmet

Slzy mi tiekli po tvári od radosti. – podstatné meno

Jar sa rozvinula v plnej sile a kráse. – podstatné meno

Pohľad z brehu jazera je úžasný.- podstatné meno

Janka kreslí. – podstatné meno

Všetci dýchame ten istý vzduch. – zámeno

Noviny a časopisy budú o nich písať. – podstatné meno

Hokejisti majú na obidvoch kolenách chrániče. – podstatné meno

Žaba čľup do vody. – podstatné meno

Z vďaky a úcty mu darovali obraz. – nevyjadrený podmet

Kvôli chorobe začal slabnúť a chudnúť. – nevyjadrený podmet

Vietor sa pomaly utíšil. – podstatné meno

Bolestivé ach sa ozývalo dolinou. – citoslovce

Na ihrisku pobehujú chlapci aj dievčatá. – podstatné meno

Odsúdený sa postavil. – sloveso, trpné príčastie

Prvý práve dobehol. – číslovka, radová

5. Správna odpoveď:

Ovce sa spokojne pásli na lúke za dedinou. – sloveso

V škole sme čítali ukážky z Tajovského poviedok. – sloveso

Z vrecka vytiahol vreckový nožík. – sloveso

Často si spomínam na svojho prvého učiteľa. – sloveso

Slzy mi tiekli po tvári od radosti. – sloveso

Jar sa rozvinula v plnej sile a kráse. – sloveso

Pohľad z brehu jazera je úžasný. – sponové sloveso a prídavné meno

Janka kreslí. – sloveso

Všetci dýchame ten istý vzduch. – sloveso

Noviny a časopisy budú o nich písať. – sloveso

Hokejisti majú na obidvoch kolenách chrániče. – sloveso

Žaba čľup do vody. – citoslovce

Z vďaky a úcty mu darovali obraz. – sloveso

Kvôli chorobe začal slabnúť a chudnúť. – sloveso

Vietor sa pomaly utíšil. – sloveso

Bolestivé ach sa ozývalo dolinou. – sloveso

Na ihrisku pobehujú chlapci aj dievčatá. – sloveso

Odsúdený sa postavil. – sloveso

Prvý práve dobehol. – sloveso

6. Správna odpoveď:

slzy tiekli – prisudzovací

mi tiekli – určovací

tiekli po tvári – určovací

tiekli od radosti – určovací

jar sa rozvinula – prisudzovací

rozvinula sa v sile a kráse – určovací

v plnej sile a kráse – určovací

sile a kráse – priraďovací

pohľad z brehu – určovací

brehu jazera – určovací

pohľad je úžasný – prisudzovací

7. Správna odpoveď:

slzy – podmet

tiekli – prísudok slovesný

mi – predmet nepriamy v datíve

po tvári – príslovkové určenie miesta

od radosti – príslovkové určenie príčiny

jaz – podmet

sa rozvinula – prísudok slovesný

v sile a kráse – príslovkové určenie spôsobu

v plnej – prívlastok zhodný

pohľad – podmet

z brehu – prívlastok nezhodný

brehu jazera – prívlastok nezhodný

je úžasný – prísudok menný

ovce – podmet

spokojne – príslovkové určenie spôsobu

sa pásli – prísudok slovesný

na lúke – príslovkové určenie miesta

za dedinou – prívlastok nezhodný

hokejisti – podmet

majú – prísudok slovesný

na kolenách – príslovkové určenie miesta

obidvoch – prívlastok zhodný

chrániče – predmet priamy v akuzatíve

z vďaky a úcty – príslovkové určenie príčiny

mu – predmet v datíve nepriamy

oni – nevyjadrený podmet

darovali – prísudok

obraz – predmet v akuzatíve priamy

8. Správna odpoveď:

Obyvatelia – podmet

obce – prívlastok nezhodný

dlho – príslovkové určenie spôsobu

čakajú – prívlastok slovesný

na úpravu – predmet v A, nepriamy

cesty – nezhodný prívlastok

Obed – podmet

mu – predmet v D, nepriamy

chutil. – prísudok slovesný

Na nebi – príslovkové určenie miesta

plávali – prísudok slovesný

vysoké kopovité – postupne rozvíjajúci sa prívlastok

oblaky – podmet

Deti – podmet

sa nesmú hrať – prísudok slovesný

s ohňom. – predmet v I, nepriamy

Mládenci – podmet

z dediny – prívlastok nezhodný

išli – prísudok slovesný

do lesa – príslovkové určenie miesta

na drevo.- príslovkové určenie príčiny

Slovenčina, – podmet

náš materinský jazyk, – prístavok

je ľubozvučná. – prísudok menný

veľmi – príslovkové určenie spôsobu

Ondrej – podmet

je rodák – prísudok menný

z pod Tatier.- nezhodný prívlastok

Ondrej, – podmet

rodák z pod Tatier, – prístavok

sa presťahoval – prísudok slovesný

do Bratislavy. – príslovkové určenie miesta

celej – prívlastok zhodný

v izbe – príslovkové určenie miesta

voňajú – prísudok slovesný

jarou – predmet v I, nepriamy

prvosienky, – podmet

malé žlté kvietky. – prístavok

dvaja – podmet

dnes – príslovkové určenie času

neprišli – prísudok slovesný

2.2/5 - (534 votes)